Privacy Policy

Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW), de uitvoerder van de consumentenregelingen van CBW-erkend, Hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij waarborgen uw privacy, gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de minimaal benodigde gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u hierover vragen heeft of contact wenst, dan kunt u hiervoor de contactgegevens onder aan deze pagina gebruiken.

Wij kennen 3 processen waarbij  gegevens worden verwerkt: de Aanbetalingsregeling, de Nakomingsgarantie en bij gebruikmaking van het contactformulier. Deze processen zijn hieronder nader toegelicht.

 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de aanbetalingsregeling

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de uitvoering van de regeling;
 • het uitvoeren van de aanbetalingsregeling.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de met een SG-CBW-deelnemer gesloten overeenkomst en het beroep wat wordt gedaan op onze regeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • informatie over uw aankoop.

Wij slaan uw persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd en na afwikkeling van het faillissement nog maximaal 7 jaar op.

In overleg verstrekken wij uw gegevens aan (een) andere SG CBW-deelnemer(s) om uitvoering te geven aan de aanbetalingsregeling. Dit maken wij vooraf kenbaar of wij vragen hier uw toestemming voor.

 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de Nakomingsgarantie

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinde;
 • communicatie over de uitvoering van de regeling;
 • het uitvoering geven aan de aanbetalingsgarantie.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de met een SG CBW-deelnemer gesloten overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • informatie over uw aankoop.
 • de uitspraak van de Geschillencommissie Wonen

Wij slaan uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het dossier en daarna nog maximaal 7 jaar, tenzij stukken voor de verdere afwikkeling langer moeten worden bewaard.

In overleg verstrekken wij uw gegevens aan een of meerdere andere SG CBW-deelnemers om verdere uitvoering te geven aan de nakomingsgarantie. Dit maken wij vooraf kenbaar of wij vragen hier uw toestemming voor.

 

Verwerking van persoonsgegevens van consumenten die een vraag stellen door middel van het contactformulier

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers van het contactformulier ten behoeve van de doelstelling: informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het indienen van het contactformulier via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • aankoopgegevens.

Wij slaan uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang beantwoording of afhandeling van uw vraag of opmerking nodig is, met een maximum van vijf jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat nodig is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van onze website;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buiten de EU gevestigde partijen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) behalve bij schriftelijke toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld:

 • alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers kennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de van u ontvangen persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook mag u de door u verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u om een legitimatie vragen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming daarvoor, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hierover direct contact opnemen. Wij spannen ons optimaal in er samen met u uit te komen, maar lukt dat niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder op gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u nog vragen over ons Privacy Statement? Neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting Garantieregelingen CBW
Postbus 762
3700 AT  ZEIST
privacy@cbw-erkend.nl